algu arquitectes

SEGEUIX-NOS
Top

ITE

La Inspecció Tècnica d’Edificis és una inspecció obligatòria que estudia i avalua l’estat general de l’edifici i que s’ha de fer en tots els edificis plurifamiliars d’habitatges. La finalitat de la Inspecció Tècnica d’Edificis és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per verificar el seu estat de conservació.

CEDUL·LA HABITABILITAT

Tots els habitatges, tant d’obra nova com existent, o aquelles que són fruit d’una gran rehabilitació, han de tenir cèdula d’habitabilitat, que és un document que garanteix el compliment dels nivells mínims d’habitabilitat exigibles als habitatges. A més, en les de nova construcció la cèdula garanteix que l’immoble compleix els controls de qualitat obligatoris en la construcció d’habitatges. És imprescindible tenir aquesta cèdula per donar l’alta dels serveis d’aigua, electricitat i gas.

CERTIFICAT ENERGETIC

Des del passat 1 de juny de 2014, els habitatges en venda o lloguer han de disposar d’un certificat d’eficiència energètica. Aquest certificat ha d’especificar mitjançant una escala de set lletres el nivell d’emissions de CO2 en comparació amb les dimensions de l’edifici. D’aquesta manera, es pretén que el comprador o el llogater pugui valorar i comparar l’eficiència energètica com un factor afegit per a la presa de decisions de compra o lloguer.

PERITATGES

Assessorament sobre diferents aspectes de la construcció, manteniment, alteració i reparació d’immobles residencials i comercials.

LLICÈNCIA D’ACTIVITATS

És una llicència municipal obligatòria perquè en un local, nau o oficina es pugui exercir una activitat comercial, industrial o de serveis. Consisteix en un document que acredita el compliment de les condicions d’habitabilitat i ús d’aquesta activitat. La llicència d’obertura o activitat es concedeix al propietari d’un negoci per al desenvolupament d’una activitat determinada. S’haurà de renovar cada vegada que canviï l’activitat desenvolupada en el local, que hi hagi modificacions en el mateix o que canviïn els propietaris del negoci, per exemple en cas de traspàs.

CANVI D’US

A l’octubre del 2013 es va confirmar el dret de tot propietari d’un local o pis a utilitzar-lo com consideri més adequat, llevat que el canvi estigui expressament prohibit o que el canvi aparegui limitat pel règim de la propietat horitzontal.